Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Inskickade slutrapporter

Vill du beställa hela slutrapporten, kontakta oss här: stipendier@exportutveckling.se.


Att verka och lyckas i Singapore (2019)

Rim Reslan använde projektmedel för att producera fyra poddavsnitt. Genom en podcast vill hon inspirera och bidra med kunskap om affärsklimatet och hur man startar och bedriver affärsverksamhet i Sydostasien. Podcasten ger handfasta råd och tips på hur man kan expandera sin verksamhet globalt samt vilka aktörer som finns att tillgå för att underlätta detta. Det här är en helt ny marknadsföringskanal för Handelskammaren och Team Sweden Singapore (Handelskammaren, Business Sweden, SWEA, Svenska Skolan och Ambassaden). Syftet är att på ett mer personligt sätt visa hur dessa organisationer tillsammans skapar värde för svenska företag i Sverige och utomlands.

Här är första avsnittet: https://shows.acast.com/talks-by-swedcham-singapore/episodes/trade-polices-and-ftas-in-southeast-asia?fbclid=IwAR2fgrWh1_-rwphMGB2i_xAMlV3tdYF4OmIOOqN6h0No1s8hR85i2amSZLcExportera och paketera det svenska förhållningssättet för utveckling inom klimatarbetet (2019)

Stella Fribergs projektmedel har använts för att stärka de svenska företagens roll på den amerikanska marknaden. Genom att sammanställa lärdomar från olika svenska företags arbete inom hållbarhet, innovation och förändringsledarskap har hon kunnat dra slutsatser och ge rekommendationer. Dessa rekommendationer har som syfte att hjälpa svenska företag att implementera och vidareutveckla långsiktiga och hållbara affärsstrategier i USA på ett mer effektivt sätt. Exportnyttan ligger i att tydligare cementera Sverige som ett framgångsland inom innovation och hållbarhet.Agenda 2030, en drivkraft för innovation (2019)

Claudia Lavadores Esparza använde projektmedel för att framhäva Sveriges roll för utvecklingen av hållbart företagande och transparens. Eventet ”Agenda 2030, en drivkraft för innovation” anordnades av den Svensk-Spanska Handelskammaren i samarbete med Sveriges ambassad och KREAB i Spanien den 29 november 2019. Syftet var att framhäva Agenda 2030s mål och utveckla FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling (SDGs). Under eventet presenterade studien om företagsklimatet för svenska företag i Spanien. Målet med projektet var att lyfta fram svensk export samt framtida möjligheter för svenska företag som vill exportera till Spanien.Genom att sammanföra privata och offentliga aktörer från Sverige och Rwanda skapas synergier (2019)

Åsa Jarskog använde projektmedel för att genomför ett heldagsseminarium och skräddarsydda mötesprogram i Rwanda. Seminariet bestod av diskussioner mellan relevanta privata och offentliga aktörer från både Sverige och Rwanda. Exportnyttan med resan för bolagen är att hitta kunder och samarbetspartners för att utöka sina affärer med Rwanda. Totalt anordnades 61 stycken skräddarsydda affärsmöten mellan dom svenska företagen samt företag, myndigheter och NGOs från Rwanda. Delegationsresan fick även stor medial uppmärksamhet i Rwanda:

https://taarifa.rw/nine-multimillion-dollar-swedish-companies-in-rwanda-for-green-pastures/

https://www.cnbcafrica.com/videos/2019/10/16/rwanda-sweden-to-sign-mou-to-strengthen-partnerships-on-sustainabledevelopment/fbclid=IwAR0wc3YT6DwVlf6fjRdWCOCV85yLSv9hiuaWlznHv16VZZ8wl4lzORn0i0EThe Link lyfter fram goda exempel kring svensk-brittisk exportnytta

Sara Apéria har jobbat med medlemstidningen The Link. Hennes arbete har delfinansierats av Fonden för exportutveckling. Genom hennes artiklar skildras goda exempel på lyckad export. Det skapar affärsmöjligheter och publicitet för nuvarande svenska exportörer. Arbetet leder även till att potentiella exportörer kan blir inspirerade och får en inblick i den svensk-brittiska affärsrelationen. Vid produktionen följs en etablerad arbetsprocess: konferens kring content, identifiering av teman, intervju, textbearbetning, layout, distribuering och sociala medier. Fem tidningsnummer har producerats och distribuerats till ca. 400 medlemsföretag och 30 000 läsare i Storbritannien och i Norden.

En online-version av tidningen finns att tillgå på följande länk: https://www.scc.org.uk/about/l...Återvinning i Spanien en exportmöjlighet för svenska företag

Via ett projekt som handelskammaren i Barcelona samt Fonden för exportutveckling stöttat har Johan Cavallini med kollegor undersökt på vilket sätt svenska företag kan bidra till ökad återvinning i Spanien. En stor del av stödpengarna som EU givit till länderna efter CoVid-19 ska gå till grön omställning. Svenska företag har en lång tradition av att arbeta med återvinningsfrågor och grön omställning. Här finns en stor möjlighet att stödja svenska företag i deras export inom området. Företaget Mälarplast har exempelvis i Sverige infört ett slutet cirkulärt system av plastprodukter för servering och tillredning av livsmedel som har slagit väl ut och som lett till en näst intill obefintlig miljöpåverkan. Undersökningen delade upp studien i fyra segment: 

1. Identifiering av företag med hög förbrukning av återvinningsbara produkter. Här ligger också en identifiering av politiska institutioner och branschorganisationer. 

2. Skapandet av ett frågeformulär bestående av frågeställningar kring det nuvarande handhavandet. 

3. Genomförande av intervjuer, till största delen digitalt. 

4. Rapport och slutsats. 

Projektet har resulterat i en intressant rapport som lyfter fram hur hotellsektorn i Spanien arbetar med miljöfrågor och återvinning. På den spanska marknaden finns det en del leverantörer men ett större utbud skulle öka produktiviteten och lönsamheten kring dessa produkter. Svenska företag som har lång erfarenhet inom branschen kan därför erbjuda spetskompetens på området och främja högre kvalité.Nätverksbygge i södra Kina ökar möjligheten för svenska företag att lyckas i landet

Över 10 000 svenska företag bedriver handel med Kina idag. Hela 600 av dessa har verksamhet på plats i Kina. Då Kina är ett väldigt stort land är svårt att hålla koll på alla svenska. Framförallt gäller detta i södra Kina, i områden som Guangzhou och startup-hubben Shenzhen. Sten Lis projekt hade som syfte att skapa gemensam kunskap och förståelse för att navigera sig på den kinesiska marknaden genom ett enhetligt nätverk. På så sätt kan svenska företag utbyta lärdomar och erfarenheter med varandra för att förstå sig på Kina bättre. Projektet hade fyra faser:

1. Kartlägga de svenska företagen i södra delen av Kina

2. Kontakta de svenska företagen i södra delen av Kina

3. Sätta upp en styrelse för SwedCham i södra delen av Kina (likt de i Beijing och Shanghai)

4. Sätta upp ett kontor för Swedcham i södra delen av Kina (likt de i Beijing och Shanghai)

Exportnyttan skapades genom att driva ett svenskt community där man drar nytta av varandras erfarenheter och lärdomar samt främjar känslan av gemenskap av att göra affärer i Kina. Det underlättar för nya företag att etablera sig i landet då man får tillgång till ett existerande nätverk, lär sig av varandras misstag samt även kommer i kontakt med företag verksamma i andra delar av landet då olika communities samverkar.Genom mediet podcast introduceras Singapores startupekosystem

Caroline Forsgren spelade in flera podcastavsnitt åt den svenska handelskammaren i Singapore - Talks by SwedCham Singapore. Podcasten vänder sig till handelskammarens medlemsföretag och andra svenska företag som är intresserade av att etablera sig i regionen. Här intervjuades ledande aktörer verksamma i regionen. Projektet har ett starkt värde för nya och gamla svenska företag i regionen. Dessa har fått möjlighet att få kunskap om hur andra svenska företag i Singapore arbetar med jämställdhetsfrågor, hur de samarbetat med handelskammaren när det gäller implementering av kvinnligt mentorskapsprogram och lanseringen av Candid, en bok och en digital kampanj som innehåller 100 perspektiv på jämställdhet. Kunskap som underlättar för nya svenska företag att etablera sig i landet eftersom de får tillgång till ett existerande nätverk och framgångskoncept.Samarbete kring grön omställning, hållbarhet och innovationskraft

French-Swedish Business Day är en handelsfrämjande satsning initierad av Svenska Handelskammaren i Frankrike och genomförd som ett Team Sweden projekt. Fokus var grön omställning, hållbarhet och innovation genom olika aktiviteter. Bland annat en högnivåkonferens på temat “Decarbonisation of the economy” (www.frenchswedishbusinessday.com) och en Tech & Innovations utställning. Eventen fick stor spridning i sociala medier, i branschpress och traditionell media. Exportnyttan låg i att stärka bilaterala relationer och initiera nya handelsmöjligheter genom utbyte av best practice och utmaningar vid grön omställning. Svenska företag gavs även tillfälle att iscensätta grön teknik. Eventet ökade förtroendet för svenska företag, belyser svensk kompetens och innovationskraft i området. Något som i förlängningen kommer att gynna den svenska exporten.Sverige- Portugal: Sustainability Initiative

I syfte att öka svensk export jobbar Sustainability Initiative med olika huvudområden: Hållbara strategier, Hållbar digitalisering & Cyber Secuirty, Förnybar energi samt Hållbar produktion. Kunskap om hållbarhetsstrategier och dess tillämning är av nytta för alla exportdrivna företag oavsett företagsform eller marknadsområde. Företag från både Sverige och Portugal har haft möjlighet att utbyta tankar och kunskaper vid flera tillfällen under året. Under projekts gång har man kunnat förmedla en tydlig exportnytta till aktörer på den svenska och portugisiska marknaden Projektet har kunnat sprida denna exportnytta genom flera webinars. Slutligen har man även haft ett mingelevent där utvalda aktörer har samlats för att se utkast av webinarsen för att sedan kunna sprida denna kunskap vidare till sitt svenska närverk.