Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Stadgar - Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Antagen av Styrelsen 1977-10-24

Reviderad 2014-10-24 och 2017-08-31

Gällande stadgar efter Kammarkollegiets beslut 2015-06-18 med självrättelse 2015-08-28 samt Kammarkollegiets beslut den 26 juni 2017 och senare via självrättelse den 10 augusti 2017.

Stiftelsens namn är Stiftelsen Fonden för Exportutveckling med organisationsnummer 802010-3415 och dess säte är Stockholm.

Fondens syfte

§ 1

Fonden för Exportutveckling har till syfte att genom stipendieverksamhet och på annat sätt uppmuntra svensk företagsamhet till ökade exportansträngningar.

Fondens medel

§ 2

Såsom grundkapital erhåller Fonden från Samarbetskommittén före exportutveckling och Stiftelsen Exportskolan som i samband med grundandet av Fonden upplöses, dess behållna tillgångar. I övrigt kan Fondens verksamhet finansieras med bidrag från enskilda personer, myndigheter, företag och organisationer.

Styrelsen

§ 3

Fondens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst fem och högst tio ledamöter. Styrelsen utser inom sig ordförande samt ersättare för ordföranden. Mandattiden är två verksamhetsår.

§ 4

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen utses av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888 samt föreningen Mercuri-Schartauanerna. Om dessa organisationer vid utgången av juli månad inte valt ledamot för nästa mandatperiod, väljer stiftelsens styrelse ledamot.

Styrelsen är beslutsmässig, när minst hälften är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde skall genom ordförandens försorg föras protokoll, angivande av de ledamöter som närvarit, vilka ärenden som behandlats, i förekommande fall vem som föredragit ett visst ärende samt besluten. Protokollen justeras av ordföranden senast vid nästkommande sammanträde.

Styrelsen företräder Fonden och äger rätt att uppdraga åt person inom eller utom styrelsen att ensam eller i förening med annan företräda Fonden (firmatecknare).

Styrelsen skall årligen senast den 30 september till revisorerna för granskning överlämna förvaltningsberättelse jämte räkenskaper för förgående år.

Stipendier

§ 5

Av de för den löpande verksamheten till förfogande stående medlen må styrelsen anvisa bidrag och utdela stipendier för vidare utbildning av exportmän.

Revision

§ 6

Fondens räkenskapsår omfattar tiden 1/7 – 30/6.

Fondens förvaltning ska granskas av två revisorer. Dessa jämte suppleanter för dem utses av styrelsen.

Revisionsberättelsen jämte den i § 4 nämnda förvaltningsberättelsen skall senast den 30 november genom styrelsens försorg delgivas stiftarna.

§ 7, 8 och 9 utgår

§ 10

Fonden ska vara undantagen från tillsyn enligt lagen om tillsyn av stiftelse.